> LeetCode18. 四数之和 - Yuyy
Yuyy
Yuyy
LeetCode18. 四数之和

一、思路

分治:将问题拆解为两数之和加第三个数和第四个数

二、问题

给定一个包含 n 个整数的数组 nums 和一个目标值 target,判断 nums 中是否存在四个元素 a,b,c 和 d ,使得 a + b + c + d 的值与 target 相等?找出所有满足条件且不重复的四元组。

注意:

答案中不可以包含重复的四元组。

示例:

给定数组 nums = [1, 0, -1, 0, -2, 2],和 target = 0。

满足要求的四元组集合为:
[
 [-1, 0, 0, 1],
 [-2, -1, 1, 2],
 [-2, 0, 0, 2]
]
Related Topics
 • 数组
 • 哈希表
 • 双指针
 • \n

 • 👍 758
 • 👎 0
 • 三、代码

  public List<List<Integer>> fourSum(int[] nums, int target) {
        List<List<Integer>> ans = new ArrayList<>();
        Arrays.sort(nums);
        for (int i = 0; i < nums.length - 3; i++) {
          if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1]) {
            continue;
          }
          for (int j = i + 1; j < nums.length - 2; j++) {
            if (j > i + 1 && nums[j] == nums[j - 1]) {
              continue;
            }
            int left = j + 1;
            int right = nums.length - 1;
            while (left < right) {
              int sum = nums[i] + nums[j] + nums[left] + nums[right];
              if (sum > target) {
                right--;
              } else if (sum < target) {
                left++;
              } else {
                ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
                list.add(nums[i]);
                list.add(nums[j]);
                list.add(nums[left]);
                list.add(nums[right]);
                ans.add(list);
                while (left < right && nums[left] == nums[++left]) {
                }
                while (left < right && nums[right] == nums[--right]) {
                }
              }
            }
          }
        }
        return ans;
      }
  

  发表评论

  textsms
  account_circle
  email

  Yuyy

  LeetCode18. 四数之和
  一、思路 分治:将问题拆解为两数之和加第三个数和第四个数 二、问题 给定一个包含 n 个整数的数组 nums 和一个目标值 target,判断 nums 中是否存在四个元素 a,b,c 和 d ,使得 a +…
  扫描二维码继续阅读
  2021-02-28
  友情链接
  标签
  归档
  近期文章