> LeetCode752. 打开转盘锁 - Yuyy
Yuyy
Yuyy
LeetCode752. 打开转盘锁

一、认识

最近跟朋友聊到刷题,朋友建议我先将思路写下来,理清楚了再开始写代码。这样做确实有好处,因为写思路时,会更早的发现问题,解决了,想清楚了,再去写代码。这样就能避免走很多弯路。

做这道题的时候,就没有盲目的开始写了。先把思路写出来,写的时候就发现了问题,并解决它,才开始写代码。因此,这次写的代码都没有浪费,以前刷题时经常写一些最终没用到的代码。

在生活中也是,遇到问题时,不妨先思考下,一步一步想清楚,没问题了再动手。也许会多花些时间,但会让你的行动更周全。

二、思路

BFS算法,轮子可以上下旋转,先广搜,遇到目标返回步数,遇到死亡数字时不加入队列。如果为初始值0000也不加入队列,回头路用set有问题,轮子上下旋转得到的节点步数不一样,这块得注意,再想想。

终止条件就是转到9,中间重复的通过set排除,但是反方向的不应该排除啊!

正反方向分开计算,就可以避免上诉情况。

如果把两个方向合在一起,就是19*4的矩形,将两个方向的节点坐标区分下,反方向x坐标用负数表示,应该能解决上诉问题。

三、题目

你有一个带有四个圆形拨轮的转盘锁。每个拨轮都有10个数字: '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9' 。每个拨轮可以自由旋转:例如把 '9' 变为  '0''0' 变为 '9' 。每次旋转都只能旋转一个拨轮的一位数字。

锁的初始数字为 '0000' ,一个代表四个拨轮的数字的字符串。

列表 deadends 包含了一组死亡数字,一旦拨轮的数字和列表里的任何一个元素相同,这个锁将会被永久锁定,无法再被旋转。

字符串 target 代表可以解锁的数字,你需要给出最小的旋转次数,如果无论如何不能解锁,返回 -1。

 

示例 1:

输入:deadends = ["0201","0101","0102","1212","2002"], target = "0202"
输出:6
解释:
可能的移动序列为 "0000" -> "1000" -> "1100" -> "1200" -> "1201" -> "1202" -> "0202"。
注意 "0000" -> "0001" -> "0002" -> "0102" -> "0202" 这样的序列是不能解锁的,
因为当拨动到 "0102" 时这个锁就会被锁定。

示例 2:

输入: deadends = ["8888"], target = "0009"
输出:1
解释:
把最后一位反向旋转一次即可 "0000" -> "0009"。

示例 3:

输入: deadends = ["8887","8889","8878","8898","8788","8988","7888","9888"], target = "8888"
输出:-1
解释:
无法旋转到目标数字且不被锁定。

示例 4:

输入: deadends = ["0000"], target = "8888"
输出:-1

 

提示:

 1. 死亡列表 deadends 的长度范围为 [1, 500]
 2. 目标数字 target 不会在 deadends 之中。
 3. 每个 deadendstarget 中的字符串的数字会在 10,000 个可能的情况 '0000''9999' 中产生。
Related Topics
 • 广度优先搜索
 • \n

 • 👍 211
 • 👎 0
 • 四、代码

  class Solution {
    private HashSet<String> deadendsSet;
    public int openLock(String[] deadends, String target) {
      initDeadendsSet(deadends);
      Queue<String> queue=new LinkedList<>();
      Set<String> visited=new HashSet<>();
      queue.add("0000");
      visited.add("0000");
      int step = 0;
      while (queue.size() > 0) {
        int size = queue.size();
        for (int i = 0; i < size; i++) {
          String poll = queue.poll();
          if (compareDeadend(poll)){
            continue;
          }
          if (compareTarget(poll,target)){
            return step;
          }
          int[] arr=(int[])convert(poll);
          for (int j = 0; j < 4; j++) {
            int[] tmp = new int[4];
            tmp[0]=arr[0];
            tmp[1] = arr[1];
            tmp[2] = arr[2];
            tmp[3] = arr[3];
            if (arr[j] > -9) {
              tmp[j] = arr[j]-1;
              addQueue(visited,tmp,queue);
            }
            if (arr[j] < 9) {
              tmp[j] = arr[j]+1;
              addQueue(visited,tmp,queue);
            }
          }
        }
        step++;
      }
      return -1;
    }
  
    private void addQueue(Set<String> visited, int[] tmp, Queue<String> queue){
      String convert = (String) convert(tmp);
      if (!visited.contains(convert)){
        queue.add(convert);
        visited.add(convert);
      }
    }
  
    private Object convert(Object obj) {
      if (obj instanceof String) {
        String str=(String) obj;
        boolean flag=true;
        int res[]=new int[4];
        int index=0;
        for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
          char c = str.charAt(i);
          if (c == '-') {
            flag=false;
            continue;
          }
          if (flag) {
            res[index++] = c-'0';
          }else {
            res[index++] = 0-(c-'0');
            flag=true;
          }
        }
        return res;
  
      }else{
        int[] obj1 = (int[]) obj;
        StringBuilder result = new StringBuilder();
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
          result.append(obj1[i]);
        }
        return result.toString();
      }
    }
  
    private Boolean compareTarget(String curr,String target){
      return target.equals(convertAdd10(curr));
    }
    private String convertAdd10(String curr){
      int[] ints = (int[]) convert(curr);
      for (int i = 0; i < 4; i++) {
        if(ints[i]<0){
          ints[i]+=10;
        }
      }
      return(String)convert(ints);
    }
    private Boolean compareDeadend(String target){
      return deadendsSet.contains(convertAdd10(target));
    }
  
    private String convertToString(String str) {
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      for (char c :
          str.toCharArray()) {
        if (c!='-') {
          sb.append(c);
        }
      }
      return sb.toString();
    }
  
    private void initDeadendsSet(String[] deadends) {
      deadendsSet = new HashSet<String>();
      for (String deadend :
          deadends) {
        deadendsSet.add(deadend);
      }
    }
  }
  

  发表评论

  textsms
  account_circle
  email

  Yuyy

  LeetCode752. 打开转盘锁
  一、认识 最近跟朋友聊到刷题,朋友建议我先将思路写下来,理清楚了再开始写代码。这样做确实有好处,因为写思路时,会更早的发现问题,解决了,想清楚了,再去写代码。这样就能避免走很…
  扫描二维码继续阅读
  2021-01-27
  友情链接
  标签
  归档
  近期文章